Báo cáo sơ kết học kỳ I Cấp học mầm non

Thứ hai - 06/02/2017 03:00
Báo cáo sơ kết học kỳ I Cấp học mầm non
 
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN THANH OAI
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

       
   
 
 
 

            Số:681/BC-GDMN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

 
 
 

Thanh oai, ngày 13 tháng 12 năm 2016
 
BÁO CÁO
Sơ kết Học kỳ I năm học 2016- 2017
Cấp học Mầm non huyện Thanh Oai
Căn cứ công văn số 3860/SGD&ĐT- GDMN ngày 13 tháng 10 năm 2016 của Sở GD & ĐT về việc hướng dẫn báo cáo tình hình giáo dục mầm non năm học 2016-2017;
Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 cấp học Mầm non huyện Thanh Oai; Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch đề ra và kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non trong học kỳ I năm học 2016- 2017; Phòng GD&ĐT huyện Thanh Oai báo cáo kết quả học kỳ I năm học 2016 -2017 như sau:
I. Kết quả đạt được
          1. Công tác tham mưu và xây dựng văn bản
Thực hiện sự chỉ đạo của UBND Thành phố, Sở GD&ĐT về phát triển giáo dục Mầm non năm học 2016 -  2017 phòng GD&ĐT Thanh Oai đã chỉ đạo, triển khai, xây dựng kế hoạch và thực hiện các văn bản:  Triển khai Chương trình hành động của Chính phủ, Bộ GD&ĐT thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT; Tham mưu xây dựng Đề án “Phát triển giáo dục và đào tạo huyện Thanh Oai giai đoạn 2016 - 2020”; công văn số 4358/ BGDĐT-GDMN ngày 06/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2016 - 2017; Quyết định số 3979/QĐ-UBND ngày 20/7/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2016 - 2017 của giáo dục mầm non; giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội; Hướng dẫn số 3357/SGDĐT-GDMN ngày 07/9/2016 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2016-2017 của Sở GD & ĐT Hà Nội;
Triển khai công văn dẫn số 1979/SGD&ĐT-QLT ngày 29/4/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn công tác công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2016-2017; Xây dựng kế hoạch số 242/GD&ĐT ngày 12/5/2016 kế hoạch  tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2016-2017 trên địa bàn huyện Thanh Oai;
Xây dựng kế hoạch số 460/GD&ĐT-GDMN ngày 12 tháng 9 năm 2016 về việc thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2016 – 2017
Triển khai hướng dẫn số 3026/ SGD&ĐT-KHTC ngày 10 tháng 8 năm 2016 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc hướng dẫn tăng cướng công tác quản lý thu chi đầu năm học 2016 -2017;  Tham mưu với UBND huyện Thanh Oai xây dựng  hướng dẫn số 1093/UBND-GD&ĐT ngày 29/8/2016  hướng dẫn thực hiện các khoàn thu chi học phí và các khoản thu khác năm học 2016 -2017 tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc huyện quản lý; Ban hành công văn số 467/GD&ĐT-GDMN ngày 15/9/2016 về việc quán triệt công tác thu chi và thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 cấp học mầm non;
Triển khai kế hoạch số 847/KH- SGD&ĐT ngày 02 tháng 3 năm 2016 của Sở GD&ĐT Hà Nội kế hoạch Xóa mù chữ, Phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi, Phổ cập giáo dục Trung học cơ sở năm 2016; Tham mưu với UBND huyện Thanh Oai xây dựng kế hoạch  số 163/KH-UBND ngày 27/5/2016  kế hoạch  Xóa mù chữ, Phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi, Phổ cập giáo dục Trung học cơ sở  huyện Thanh Oai năm 2016;
Xây dựng kế hoạch số 528/KH-PGD&ĐT ngày 07/10/2016 kế hoạch tổ chức phong trào thi đua “ An toàn thực phẩm” ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Oai giai đoạn 2016-2020
Tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia cho các đơn vị nhà trường theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới;
Phòng GD&ĐT phối hợp với phòng nội vụ tham mưu với UBND huyện rà soát, điều động, luân chuyển  đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên các trường mầm non;
Xây dựng và triển khai có hiệu quả kế hoạch bồi dưỡng các MoDun ưu tiên của dự án tăng cường khả năng sẵn sàng đi học của trẻ mầm non; Kế hoạch bồi dưỡng đại trà về “ Kỹ năng lập kế hoạch giáo dục”  cho 100% cán bộ quản lý và giáo viên cấp học mầm non theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT;
- Triển khai các văn bản chỉ đạo ngay từ đầu năm học tới  các trường, các cơ sở mầm non ngoài công lập: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 và các văn bản quy phạm pháp luật về GDMN tới 100% cán bộ, giáo viên và nhân viên; hướng dẫn thực hiện quy chế chuyên môn; Văn bản chỉ đạo, tăng cường quản lý các trường, lớp mầm non ngoài công lập; chỉ đạo các nhà trường xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ năm học.
          2. Thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”, đưa các nội dung của cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" thành các hoạt động thường xuyên trong các cơ sở GDMN. Yêu cầu mỗi cơ sở GDMN cụ thể hóa nội dung học tập, hưởng ứng phong trào, cuộc vận động bằng các nhiệm vụ cụ thể của nhà trường, trách nhiệm của Hiệu trưởng và đội ngũ BGH, GV, NV phấn đấu xây dựng cơ sở GDMN hoạt động chuyên nghiệp, có nhiều nhà giáo phẩm chất tốt, nghiệp vụ giỏi, phong cách đẹp.
Các đơn vị thường xuyên tổng hợp báo cáo các gương điển hình tiên tiến qua các đợt sơ kết, tổng kết để phòng GD&ĐT tham mưu với các cấp các ngành có khen thưởng động viên kịp thời; đồng thời thường xuyên phối kết hợp với các cơ quan tổ chức đoàn thể đi kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị theo hình thức báo trước và đột xuất; quán triệt các đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo đức nhà giáo gắn nội dung “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm” với thực hiện Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non. Quán triệt đội ngũ CBQL, GV, NV mầm non về phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp, thực hiện nghiêm kỷ cương trong công tác quản lý. 
 Ngành GD & ĐT Thanh Oai đã xây dựng kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo”.Tổ chức tốt  Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” cấp huyện và tham gia thi cấp thành phố đạt giải nhì. Tổ chức thi thiết kế bài giảng elenning cấp huyện, thi tuyên truyền viên giỏi về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở cấp thành phố đạt giải nhất cấp cụm, tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi, nhân viên nuôi dưỡng giỏi cấp học mầm non. Tổ chưc thăm hỏi thăm hỏi các nhà giáo lão thành,  các nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp 201/11; Tổ chức tốt các phong trào và hoạt động từ thiện: Ủng hộ quĩ vì người nghèo, hiến máu nhân đạo, hỗ trợ mái ấm công đoàn cho 2 giáo viên mầm non.
          3. Phát triển mạng lưới trường, lớp; tăng tỷ lệ huy động trẻ
- Năm học 2016 -2017 toàn huyện có  24 trường mầm non và 16 cơ sở mầm non tư thục độc lập
          - Tổng số nhóm lớp: 407. Trong đó Nhà trẻ: 91 nhóm;  Mẫu giáo: 316 lớp. Trong đó:  Tư thục 16 cơ sở với 37 nhóm lớp. Nhà trẻ 26 nhóm, mẫu giáo: 11 lớp
          - Số  cháu: 14123cháu. Trong đó:
- Nhà trẻ: 2317 cháu  đạt 30,9 % độ tuổi. Trong đó tư thục 454 cháu
- MG: 11806 cháu đạt tỷ lệ 95,2 % độ tuổi. Trong đó tư thục 265 cháu
- Riêng 5 tuổi 99 lớp; Số cháu: 3721 đạt tỷ lệ 100 % độ tuổi ( Tăng 541 trẻ so với năm học trước).
- Đánh giá về mặt phát triển số lượng: Năm học 2015 -2016 tổng số trẻ  ra lớp 12578 cháu, năm học 2016 -2017 số trẻ đến trường là 14123 cháu, tăng 1545 cháu so với cùng kỳ năm trước. Số trẻ đến trường tăng do cơ sở vật chất các trường được đầu tư, cải tạo và mở rộng, một số trường được xây mới khu trung tâm tăng số lượng phòng học để  huy động trẻ như trường MN Dân Hòa, MN Bình Minh I, MN Tân Ước, MN Cao Dương, MN Bình Minh II. Bên cạnh đó số cơ sở mầm non tư thục tiếp tục tăng ; Năm học 2015-2016 có 12 cơ sở mầm non Tư thục với 33 nhóm lớp tổng số 580 cháu; Năm học 2016-2017 có 16 cơ sở tư thục với 37 nhóm lớp tổng số 719 cháu tăng 139 cháu so với năm học trước;  Chất  chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục ngày càng nâng cao hơn;
Năm học 2016 -2017 tiếp tục tham mưu với UBND huyện, Ban quản lý dự án huyện mở rộng quỹ đất,  xây mới thêm phòng học cho các trường mầm non; Các trường mầm non đang được xây dựng: Mầm non Cự Khê, MN Mỹ Hưng, MN Thanh Mai, MN Tam Hưng A, MN Kim Thư, MN Liên Châu, đáp ứng nhu cầu tăng số lớp và số trẻ đến trường mầm non.
Tham mưu với UBND huyện, phối hợp với UBND các xã thị trấn để quản lý và hướng dẫn các cơ sở giáo dục mầm non tư thục hoạt động đảm bảo đúng quy chế và chất lượng nhằm phát triển đa dạng hóa các loại hình trường mầm non, đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của nhân dân.    
          4. Củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi
Thực hiện Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về Phổ cập giáo dục, xoá mù chữ và Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Quy định về Điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ  phòng GD&ĐT Thanh Oai đã tham mưu tích cực với các cấp lãnh đạo địa phương tăng cường cơ sở vật chất cho các lớp 5 tuổi, năm học 2016 -2017 có 99 phòng học cho các lớp 5 tuổi đảm bảo 1,5m2 /trẻ,  không còn phòng học cấp 4;
Tham mưu với UBND huyện đầu tư kinh phí, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trường mầm non, xây dựng trường chuẩn Quốc gia, đặc biệt ưu tiên các lớp 5 tuổi đảm bảo 99/99 lớp 5 tuổi đủ bộ thiết bị dạy học và đồ dùng đồ chơi tối thiểu theo Thông tư 02 ngày 11 tháng 2 năm 2010 của Bộ GD&DDT ban hành danh mục đồ dùng, đồ chơi và thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho GDMN và Thông tư số 34/2013/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số thiết bị tại Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho GDMN ban hành kèm theo Thông tư 02; Đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn duy trì và nâng cao chất lượng PCGDMNTNT;
- Công tác điều tra thực hiện hồ sơ phổ cập triển khai cập nhật số liệu, thực hiện báo cáo, khai thác dữ liệu PCGDMNTNT trên hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ thực hiện thường xuyên kịp thời đúng tiến độ.
- Tháng 11 năm 2016 huyện Thanh Oai được thành phố kiểm tra, đanh giá đạt và duy trì tốt kết quả 21/21 xã, thị trấn hoàn thành các tiêu chuẩn PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi năm 2016và thực hiện tốt công tác phổ cập năm 2017;
         5. Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ
         a) Đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ
Tiếp tục duy trì kết quả đã đạt được trong công tác phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ trong các cơ sở GDMN đã đạt được trong năm học 2015 - 2016; thực hiện nghiêm túc Thông tư số 13/2010/TT-BG ban hành các quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong cơ sở GDMN, Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT- BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 quy định về công tác y tế trường học nhằm tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ trong các cơ sở GDMN.
Kết hợp với công an phòng cháy, chữa cháy PC 15 kiểm tra 24/24 trường mầm non và 15 cơ sở MN Tư thục  về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy  kịp thời phát hiện, chỉ đạo khắc phục những yếu tố gây nguy cơ mất an toàn cho trẻ tại trường, lớp;
-  Chỉ đạo các trường mầm non xây dựng trường học xanh- sạch-đẹp, qui hoạch sân vườn sinh thái, góc thiên nhiên,  Có 10/24 trường mầm non có 50% diện tích sân vườn là sân cỏ, có khu vui chơi thể chất sử dụng hiệu quả.
- Chỉ đạo các nhà trường tăng cường giáo dục kỹ năng sống vào các hoạt động giáo dục, các hoạt động ngoại khoá phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường, địa phương và Chương trình giáo dục mầm non; Đầu năm học có  trường mầm non Bích Hòa, trường MN TT Kim Bài tổ chức cho trẻ tham quan Lăng bác Hồ và một số danh Lam Thắng cảnh của Hà Nội, Các trường mầm non thường xuyên tổ chức cho trẻ tham quan làng nghề truyền thống của địa phương nhằm giáo dục truyền thống cho trẻ.  
         b) Nâng cao chất lượng công tác nuôi dưỡng và chăm sóc sức khoẻ
Tỷ lệ trẻ ăn bán trú:  Nhà trẻ : 2238 cháu đạt 96,5% ;  Mẫu giáo: 11583 cháu đạt  98,1 % .
- Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân: 744 cháu (NT: 92, MG: 652 cháu) tỷ lệ 4,4 % giảm 2,8 % so với đầu năm học trước)
- Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi: 791cháu (NT: 165, MG: 626cháu) , tỷ lệ 4,8 % giảm 3,6 % so với đầu năm học trước
- Các cháu được ăn một bữa chính và một bữa phụ đối với Mẫu giáo, 2 bữa chính và một bữa phụ đối với nhà trẻ: Mức ăn bình quân tối thiểu 14.000 đồng/1cháu/1ngày; Tối đa : 15.000 đồng/1cháu/1ngày; Thức ăn của trẻ được chế biến theo thực đơn theo từng mùa và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đặc biệt chú trọng bổ sung rau xanh, quả chín trong khẩu phần ăn bữa chiều của trẻ. Thực hiện tính khẩu phần ăn hàng ngày cho trẻ, khẩu phần ăn có tỉ lệ cân đối các chất dinh dưỡng theo quy định. Các trường mầm non đã kết hợp với phụ huynh tổ chức cho trẻ bữa ăn tự trọn 1 lần/tháng và tổ chức và những dịp tổ chức sự kiện.
100% trẻ đến trường mầm non được kiểm tra sức khỏe vào đầu năm học và theo dõi sự phát triển bằng biểu đồ tăng trưởng. Tiếp tục nhân rộng mô hình phòng chống SDD và triển khai đại trà mô hình vườn trường ở các đơn vị có điều kiện, tận dụng diện tích tạo vườn rau trong trường như MN Hồng Dương, MN TT Kim Bài, MN Cao Dương, MN Xuân Dương…..
Hướng dẫn, chỉ đạo các nhà trường quản lí tốt về hồ sơ sổ sách nuôi dưỡng, đảm bảo tài chính công khai rõ ràng, Thực hiện công tác quản lý hồ sơ chăm sóc bán trú, quản lý tiền ăn của trẻ đúng theo quy định, tuyệt đối nghiêm cấm vi phạm tiền ăn của trẻ dưới mọi hình thức, Phòng giáo dục đã  tổ chức kiểm tra công tác quản lý nuôi dưỡng 100% các trường MN ngay trong tháng 9 và 10/2016 sau đó đánh giá rút kinh nghiệm.
Kết hợp với phòng y tế, trung tâm y tế kiểm tra công tác  y tế và VSATTP  các trường, nhóm lớp mầm non trên địa bàn; Chỉ đạo các nhà trường thực hiện tốt công tác y tế học đường, giữ gìn môi trường sinh hoạt, dụng cụ ăn uống, đồ dùng, đồ chơi của trẻ sạch sẽ để phòng chống một số bệnh do virut gây ra;  Triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT- BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 quy định về công tác y tế trường học.
 Chỉ đạo các trường mầm non thực hiện chương trình sữa học đường theo Quyết định số 1340/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2016  của Thủ tướng Chính phủ tăng cường cho trẻ uống sữa đảm bảo chất lượng không cho trẻ uống sữa kém chất lượng và không rõ nguồn gốc.
         c) Đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục, nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình giáo dục mầm non
- 100% cơ sở GDMN thực hiện xây dựng lập Kế hoạch giáo dục theo đổi mới và đánh giá trẻ theo hướng đổi mới. Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, khuyến khích phát triển chương trình giáo dục của mỗi nhà trường, đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp giáo dục.
- Chỉ đạo các trường mầm nonTăng cường tổ chức cho trẻ tham gia các hoạt động tập thể như: Hội thi, liên hoan, giao lưu, thăm quan ngoại khóa …; tăng cường thực hành trải nghiệm, tiếp xúc thiên nhiên, tăng cường hoạt động múa hát (dân vũ), giao lưu tập thể, làm quen bài hát Quốc ca, phù hợp với độ tuổi, nhằm phát triển toàn diện cho trẻ. Chú trọng quan tâm đến năng lực cá nhân trẻ, rèn luyện tính tích cực, chủ động, tự lập, hình thành và phát triển kỹ năng sống phù hợp với yêu cầu của xã hội hiện đại và truyền thống văn hóa của địa phương.
Chỉ đạo 100% các nhóm lớp 5 tuổi sử dụng hiệu quả các chỉ số đánh giá trẻ, Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi để hỗ trợ thực hiện chương trình GDMN, đảm bảo chất lượng, phối hợp giữa nhà trường và gia đình theo dõi sự phát triển của trẻ, có biện pháp tác động kịp thời giúp trẻ phát triển tốt, tạo nền tảng vững chắc cho trẻ bước vào lớp 1, tuyệt đối không dạy trẻ học trước chương trình lớp 1; nghiêm cấm CBQL và GV tổ chức hoặc tham gia dạy trẻ tập  tô viết chữ, không tổ chức khảo sát trẻ 5 tuổi, đánh giá trẻ mẫu giáo 5 tuổi phải đảm bảo theo yêu cầu đánh giá sự phát triển của trẻ  được quy định trong Chương trình GDMN.
 Đi sâu nâng cao chất lượng chuyên đề “Phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non; “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”; thực hiện ứng dụng phương pháp giáo dục Montessori trong lĩnh vực thực hành cuộc sống.
Đã tổ chức cho các trường mầm non tham quan học tập  làm quen với phương pháp giáo dục Montessori tại trường mầm non thực hành Linh Đàm tháng 9/2016 triển khai xây dựng góc thực hành cuộc sống tại các nhóm lớp theo độ tuổi ngay từ đầu năm học;
- Triển khai nhân rộng chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non”; Tăng cường tổ chức các hoạt động phát triển vận động, nghệ thuật tại phòng chức năng và tiếp xúc thiên nhiên ngoài trời
- Xây dựng và triển khai chuyên đề “Xây dựng môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm”  tại trường mầm non Dân Hòa ; chuyên đề “Áp dụng Bộ tiêu chí thực hành áp dụng quan điểm Lấy trẻ làm trung tâm” trong trường mầm non tại trường mầm non Bình Minh I và triển khai đại trà tại 100% các trường mầm non.
                   d) Kiểm định chất lượng giáo dục mầm non và xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia
          Đến nay, 100% cơ sở giáo dục mầm non hoàn thành công tác tự đánh giá, sử dụng phần mềm kiểm định chất lượng, trong đó 4 trường đăng ký  đánh giá ngoài dự kiến đánh giá trong năm 2017.
Đầu năm học 2016- 2017, có 3  trường được công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia - đạt 100 % kế hoạch năm, nâng tổng số trường chuẩn lên 11 trường, đạt tỷ lệ 45,8% .
         6. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học
Phòng giáo dục tích cực làm tốt công tác tham mưu với ủy ban nhân dân huyện quy hoạch đất cho các trường MN theo tiêu chí xây dựng trường chuẩn quốc gia: MN Cự Khê, Mỹ Hưng, Kim Thư, Thanh Mai, Tam Hưng A; Liên Châu;
Tham mưu UBND huyện đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở vật chất ngay từ đầu năm cho các trường mầm non theo các tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia, xây mới thêm phòng học cho các trường mầm non; Các trường mầm non đang được xây dựng: Mầm non Cự Khê, MN Mỹ Hưng, MN Thanh Mai, MN Tam Hưng A, MN Kim Thư, MN Liên Châu;
  Tham mưu cải tạo các phòng học xuống cấp, mua sắm trang thiết bị đảm bảo đủ đồ dùng trang thiết bị và đồ dùng học tập cho các cháu 5 tuổi. Tổng kinh phí đầu tư theo thống kê đầu năm học là: 147,261 tỷ đồng; Trong đó ngân sách nhà nước: 140,759 tỷ đồng, Cha mẹ học sinh đóng góp: 3,786 tỷ đồng, Các nguồn khác: 2,716 tỷ đồng, có 3 trường MN được công nhận trường MN đạt chuẩn quốc gia năm 2016 tiếp tục tham mưu xây dựng 2 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia trong năm 2017.
         7. Phát triển đội ngũ
- Thực hiện thông tư số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/03/2015 quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở GDMN công lập. Thực hiện đúng tinh thần TT số 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25/10/2011 Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non. Triển khai thực hiện Thông tư số 20/TTLT-BNV&GDĐT Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non. Cập nhật TT số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin; Công văn số 6089/BGDĐT-GDTX ngày 27/10/2014 về việc phúc đáp CV số 4453/BNV-CCVC; Công văn số 3755/BGDĐT-GDTX ngày 03/8/2016 về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.
- Tổng số cán bộ nhân viên, giáo viên: 1861 (Bao gồm cả tư thục 111 đ/c)
     - Công lập:
 + Cán bộ quản lí: 75
      + Giáo viên: 1398 Trong đó GV biên chế 1155 đạt 82,6 %
      + Nhân viên: 372; trong đó nhân viên nuôi dưỡng : 260
 - Tư Thục: Có 16 chủ nhóm, 79 đồng chí giáo viên và 16 nhân viên nuôi dưỡng. Giáo viên NT đạt tỷ lệ 3,7 GV/lớp; MG 3,4 GV/lớp. Lớp 5 tuổi tỷ lệ 3,1 GV/lớp. So với cùng kỳ năm học trước, GV tăng 40, NV tăng 28 người. Tỷ lệ đạt chuẩn: CBQL và GV đạt chuẩn 100%. Trong đó, CBQL có trình độ trên chuẩn: 100%. GV trên chuẩn 62,3% . Giáo viên dạy lớp 5 tuổi trên chuẩn 71,3%.
    - Chế độ chính sách cho đội ngũ: Giáo viên được hưởng đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định,  nhân viên nấu ăn  được hưởng chế độ theo QĐ 07/2015/QĐ-UBND ngày 09/4/ 2015 của UBND TP Quy định chế độ đối với lao động hợp đồng làm nhân viên nấu ăn trong các trường mầm non công lập trên địa bàn TP Hà Nội.
- Công tác bồi dưỡng đội ngũ: Phòng GD & ĐT đã có nhiều cố gắng đổi mới trong hình thức, nội dung bồi dưỡng, bồi dưỡng hè theo kế hoạch của Sở bồi dưỡng lập kế hoạch giáo dục theo hướng đổi mới, tiếp thu chuyên đề của Sở GD&ĐT  Phòng  GD&ĐT đã tổ chức thành công các lớp bồi dưỡng, kiến tập cho đội ngũ cốt cán các trường mầm non trên toàn huyện với nhiều nội dung: Xây dựng môi trường GD lấy trẻ làm trung tâm, Áp dụng bộ thí điểm quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, tổ chức hoạt động góc lấy trẻ lèm trung tâm,  Ứng dụng phương pháp Montessori lĩnh vực thực hành cuộc sống  từ nguồn kinh phí của huyện, chỉ đạo các trường mầm non triển khai tới 100% CBQL, giáo viên, nhân viên các nhóm lớp  
Trong năm học giáo viên đã  được tập huấn 10 môdul ưu tiên của “Dự án Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non tập huấn qua mạng internet, số giáo viên mới tuyển của năm học trước đã được tham gia tập huấn vào tháng 7 năm 2016 đảm bảo chỉ tiêu 100% CBQL, GV mầm non được tập huấn.
- Công tác xây dựng Đảng :  24 trường Mầm non có 24 cơ sở Đảng độc lập trong trường mầm non số lượng Đảng viên tăng 42 đồng chí so với năm học trước.
         8. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục
          Từ đầu năm học triển khai kịp thời, đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật của Sở tới các trường mầm non. Tổ chức họp giao ban với Ban giám hiệu các trường mầm non đầu năm học;  triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm học tới 100% các trường mầm non;
          - Quán  triệt hiệu trưởng các cơ sở GDMN có trách nhiệm cung cấp văn bản, hướng dẫn, triển khai tới 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên những văn bản quy phạm pháp luật, những quy định của ngành, quy chế...có liên quan tới cán bộ, giáo viên, nhân viên và yêu cầu lưu giữ trong Hồ sơ của từng nhóm, lớp, tổ chuyên môn.
- Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động các cơ sở mầm non tư thục trên địa bàn huyện, các cơ sở tư thục có yếu tố tôn giáo, phối hợp với các xã, thị trấn kịp thời kiểm tra thẩm định, cấp phép các cơ sở tư thục mới thành lập.
- Tăng cường công tác kiểm tra các trường nhằm tư vấn, giúp đỡ và chấn chỉnh kịp thời việc thực hiện quy chế chuyên môn; thực hiện chương trình GDMN; công tác thu chi đầu năm học, công tác tuyển sinh; thực hiện quy chế dân chủ; Kiểm tra 100 % hoạt động của các  nhóm lớp mầm non ngoài công lập trên địa bàn huyện; Kiểm tra công tác y tế học đường, vệ sinh an toàn thực phẩm và công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm tra điều kiện xây dựng trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích.
          - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, cải cách hành chính;
         - Chỉ đạo đổi mới đánh giá chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ và đánh giá GVMN theo hướng phát triển năng lực GV, đặc biệt là năng lực thực hành tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ.
9. Công tác xã hội hóa và hội nhập quốc tế
         - Huy động các tổ chức, các nhân trong và ngoài nước đầu tư nguồn lực để phát triển GDMN;
         - Bước đầu áp dụng phương pháp giáo dục Montessory lĩnh vược thực hang cuộc sống  vào chương trình GDMN;
         10. Công tác tuyên truyền về giáo dục mầm non
          Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban  của huyện, phối hợp liên ngành y tế, phụ nữ;  tuyên truyền hệ thống tài liệu hướng dẫn kỹ năng làm cha, mẹ; phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ và cộng đồng; tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của giáo dục mầm non và phương pháp chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ, cộng đồng và tuyên truyền về giáo dục mầm non bằng nhiều hình thức thiết thực và hiệu quả;
100 % các nhóm lớp, điểm trường đều có góc tuyên truyền, bảng tin phản ánh kịp thời các thông tin của trường đến phụ huynh.
100 % các trường MN có bài tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là bệnh sởi, bệnh tay, chân miệng  phát trên các đài truyền thanh xã.
Thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục huy động được các nguồn lực, các tổ chức xã hội chăm lo phát triển GDMN. Nhiều trường đã mua sắm được trang thiết bị hiện đại, mua  điều hòa chống nóng cho trẻ vào mùa hè, mua đồ dùng trang thiết bị từ nguồn xã hội hóa tiêu biểu: MN Thanh Thùy, Bích Hòa, Thanh Cao, Phương Trung I, Tam Hưng A, Dân Hòa, Bình Minh II
 
II. Đánh giá chung
1.     Tóm tắt kết quả nổi bật so với  cùng kỳ năm học trước;
Năm học 2016 - 2017 phòng GD&ĐT Thanh Oai đã tiếp tục chỉ đạo các nhà trường thực hiện tốt các cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành.
Huy động được Nhà trẻ: 2317 cháu  đạt 30.9 % độ tuổi. MG: 11806 cháu đạt tỷ lệ 95.2 % độ tuổi huy động trẻ mẫu giáo đạt kế hoạch đề ra tỷ lệ bán trú tăng hơn năm học trước: Nhà trẻ đạt 96,5%; MG đạt : 98,1%. Chất lượng chăm sóc GD trẻ được nâng lên đảm bảo yêu cầu, đầu tư CSVC, xây dựng trường chuẩn quốc gia, Tích cực tham mưu xây dựng được 3 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia trong năm 2016 ;  Thực hiện tốt công tác phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi duy trì bền vững kết quả phổ cập và tiếp tục thực hiện trong những năm tiếp theo, chỉ đạo thực hiện tốt qui chế chuyên môn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.
2.     Khó khăn, hạn chế
Khó khăn, hạn chế: - Một số trường sĩ số trẻ đông ( Mầm non Cao Viên; Mầm non Thanh Cao)
Nguyên nhân:  Tốc độ tăng dân số cơ học quá nhanh năm học 2016 -2017, trẻ mầm non đến trường tăng hơn 1545 cháu so với cùng kỳ năm học trước.
III. Kiến nghị, đề xuất với Sở GD&ĐT
Đề nghị Thành phố, Sở giáo dục thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục quan tâm chỉ đạo, đầu tư kinh phí xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia .
Đề nghị Sở GD&ĐT tiếp tục quan tâm cho cán bộ phòng, quản lý các trường điểm được đi thăm quan học tập ở các trường điển hình tiên tiến của thành phố.
Đề nghị UBND huyện tiếp tục quan tâm chỉ đạo xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu gửi con của nhân dân.
Trên đây là báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2016 - 2017 cấp học Mầm non huyện Thanh Oai, kính mong nhận được sự đóng góp ý kiến của lãnh đạo, chuyên viên của Sở Giáo &Đào tạo Thành phố Hà Nội, của các cấp, các ngành để cấp học Mầm non Huyện Thanh Oai phát triển vững chắc đóng góp vào sự nghiệp phát triển GD của huyện Thanh Oai và thủ đô Hà Nội.
Nơi nhận:                                                                                
-          - Sở GD&ĐT Hà Nội ( Để b/ cáo);            
-          - Lưu VT, MN./.
 
 
 
KT TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 
  
 Bùi Thị Thu Hiền
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Xuyến

Nguồn tin: Phòng GD&ĐT Thanh Oai

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

199/KH-PGD

KH tuyển sinh vào các trường MN, lớp 1, lớp 6 năm học 2020 -2021

Thời gian đăng: 11/06/2020

lượt xem: 22 | lượt tải:8

1769/QĐ-UBND

QĐ 1769/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của UBND TP Hà Nội phê duyệt Danh mục vị trí việc làm ở các CSGD công lập thuộc UBND cấp huyện quản lý

Thời gian đăng: 07/05/2020

lượt xem: 237 | lượt tải:242

369/KH-UBND

Kế hoạch ứng dụng CNTT ngành GD&ĐT huyện Thanh Oai năm học 2019 - 2020

Thời gian đăng: 04/11/2019

lượt xem: 323 | lượt tải:171

5388/QĐ-UBND

QĐ 5388/QĐ-UBND ngày 26/9/2019 vv phê duyệt các quy trình nội bộ trong việc giải quyết các TTHC lĩnh vực GD&ĐT

Thời gian đăng: 04/11/2019

lượt xem: 203 | lượt tải:83

524/KH-GDĐT

Hướng dẫn nhiệm vụ CNTT năm học 2019 - 2020

Thời gian đăng: 18/09/2019

lượt xem: 294 | lượt tải:187

519/GDĐT

hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2019 - 2020

Thời gian đăng: 17/09/2019

lượt xem: 321 | lượt tải:236

520/KH-GDĐT

Kế hoạch kiểm tra năm học 2019 - 2020 Phòng GD&ĐT

Thời gian đăng: 17/09/2019

lượt xem: 290 | lượt tải:214

09/2019/TT-BGDĐT

Thông tư 09/2019/TT-BGDĐT bãi bỏ Thông tư số 31/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các CSGD

Thời gian đăng: 22/05/2019

lượt xem: 13931 | lượt tải:145

224/KH-GDĐT

Kế hoạch tuyển sinh vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019 - 2020

Thời gian đăng: 06/05/2019

lượt xem: 13949 | lượt tải:277

03/2019/TT-BGDĐT

Thông tư 03/2019/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi THPT QG

Thời gian đăng: 26/03/2019

lượt xem: 13895 | lượt tải:119
Tin mới
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Video
Thống kê
  • Đang truy cập5
  • Hôm nay803
  • Tháng hiện tại4,309
  • Tổng lượt truy cập798,812
Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây